شاید اگر نظر کنی ...

اگرچه تصویرِ آن‌روزها را 
از متنِ خاطراتِ شهر
به دقت پاک کرده‌اند؛
اما از میان غوغای ساکنان و مسافران
اگر خوب گوش بسپاری 
ذهنِ مدینه‌ هنوز
پراز صدای سلام‌های مستحبی‌ست 
که جواِب‌های واجب‌شان،
احتیاط و کراهت داشت ...

/ 0 نظر / 17 بازدید