مسکینک ببابک ...

جمعیت صف کشیده‌باشند مقابلِ خانه‌ی میزبان 

با لباس‌های نو و چهره‌های آراسته 

زمزمه‌ی اشتیاق و انتظار، فضا را پر کرده‌باشد 

میانِ جمعیت کسی باشد که کهنه‌گی لباسِ‌ش توی ذوق بزند 

سعی کند چهره‌ی آلوده‌اش را بپوشاند 

دل‌نگرانِ نگاهِ مردم  باشد،

 دل‌نگران‌ترِ نگاهِ میزبان ...

یک قدم پیش بیاید و یک‌قدم پس برود ... 

نه رویِ ایستادن داشته‌باشد، 

نه دلِ دل‌کندن و رفتن ... 

حالا ببین این اشتیاقِ آشکارِ(+)، این همهمه‌‌های پرنشاط و بی‌پروا چه بر سرِ او می‌آورد ... 

 

 و مخصوصا این : +

/ 0 نظر / 27 بازدید