در مرزِ شورشیان...

از شوقِ جوانه‌‌های بهار

یا اندوهِ برگ‌ریزان

حافظه‌اش خالی‌ست؛

تک‌درختِ خشکیده‌ای

که هرفصلِ سال

گردن‌آویزش طنابِ دارِ است

و تنَ‌ش هم‌آغوشِ قربانیانِ تیرباران...

/ 0 نظر / 5 بازدید